wake-up-neo.net

Nền màn hình Windows: làm thế nào để hiển thị thông tin hệ thống

Một số máy Windows có thể được cấu hình với nền màn hình sẽ truy vấn hệ thống cục bộ về cấu hình phần cứng, HĐH, cấu hình, số liệu thống kê, v.v.

enter image description here

Bạn cần cài đặt chương trình nào để có được loại nền màn hình này?

9
p.campbell

Đó dường như là SysIternals ' BGInfo .

Đó là một thực thi độc lập mà bạn đặt trong thư mục StartUp của mình. Bạn có thể tạo một tác vụ theo lịch trình của Windows để làm mới nó theo khoảng thời gian bạn chọn.

BGInfo về cơ bản ghi một hình ảnh bitmap để bàn mới mỗi khi nó được thực thi.

Bạn có thể chọn và chọn dữ liệu được trình bày, phông chữ, màu sắc, v.v.

enter image description here

17
JP Alioto

Rainmeter phổ biến khi bạn lột da để hiển thị dữ liệu hệ thống .

5
pgs