wake-up-neo.net

Tốc độ chậm với các thư mục được chia sẻ trong VirtualBox

Tôi đang sử dụng VirtualBox 3 trên máy tính để bàn Ubuntu 9.04 của mình và tôi đã có VM với Windows XP sp3 ánh xạ thư mục ~/Documents của tôi dưới dạng thư mục dùng chung. Windows ảo hóa đang ánh xạ trực tiếp Tài liệu của tôi vào thư mục dùng chung (// vboxauss/Documents).

Vấn đề là mỗi khi tôi tương tác với thư mục dùng chung (tức là: truy cập, liệt kê các tệp, v.v.) thì phải mất vài giây để làm như vậy.

Có cách nào để tăng tốc độ này không?

9
voyager

Nó dường như là một vấn đề với độ phân giải tên. Điều đó xảy ra trên các máy Windows trong khi nó cố gắng sử dụng bộ điều hợp mạng ảo để phân giải tên. Tôi đã giải quyết vấn đề này trên Máy chủ Windows, nhưng không phải trên Máy chủ Ubuntu.

Tôi tìm thấy trang này có một số gợi ý:

Trong C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts thay đổi dòng

127.0.0.1       localhost

bằng cách thêm Vboxsvr và tên máy tính của bạn
[.__.] vì vậy đối với một máy tính có tên the_box nó sẽ trở thành

127.0.0.1       localhost Vboxsvr the_box
6
Chris Thompson