wake-up-neo.net

Làm thế nào để loại bỏ một số lĩnh vực từ lõi Joomla Editor Editor?

Làm cách nào để loại bỏ các trường không cần thiết này khỏi trình chỉnh sửa Cấu hình mặt trước của Joomla

Chủ biên

Múi giờ

Ngôn ngữ giao diện người dùng

Ngoài ra, tôi muốn biết có thể xóa các trường thay đổi mật khẩu khỏi trình chỉnh sửa hồ sơ Core Joomla không? Tôi muốn tạo một trang riêng cho công cụ Thay đổi mật khẩu cho người dùng giao diện người dùng?

3
saibbyweb

Trong phần phụ trợ Joomla, hãy đến:

Người dùng >> Trình quản lý người dùng >> Tùy chọn

Sau đó đặt Tham số người dùng Frontend thành ẩn

Hi vọng điêu nay co ich

Đối với các trường thay đổi mật khẩu, tôi nghĩ rằng nên hỏi điều này như một câu hỏi khác

2
Lodder