wake-up-neo.net

Cài đặt văn bản Microsoft Microsoft ttf trên Ubuntu

Tôi muốn cài đặt phông chữ Microsoft Vista TTF (giả sử Consolas ), trên Ubuntu 9.04 (Jasyy Jackalope).

Làm thế nào để tôi đi về làm điều đó?

29
therefromhere

Điều này bài viết giải thích cách cài đặt phông chữ Microsoft trên Ubuntu từng bước. Đó là một phần của kho vũ trụ.

Điều này bài viết giải thích cách cài đặt phông chữ Vista bao gồm Consolas trên Ubuntu. Bạn cần trích xuất các phông chữ từ Trình xem Microsoft PowerPoint.

20
BinaryMisfit

Nếu bạn đã có một máy Windows tiện dụng (IANAL nhưng tôi nghĩ rằng bạn cần giấy phép Vista để sử dụng hợp pháp phông chữ Consolas), sao chép tệp ở đâu đó thuận tiện.

Sau đó trong một thiết bị đầu cuối:

Sudo cp *.ttf /usr/local/share/fonts
cd /usr/local/share/fonts
Sudo chown root:root *.ttf
Sudo fc-cache
18
therefromhere

Hãy xem này script.

winetricks là một tập lệnh nhanh và bẩn để tải xuống và cài đặt các thư viện thời gian chạy phân phối lại khác nhau ...

0
Kirill V. Lyadvinsky