wake-up-neo.net

Tài liệu sử dụng gán bởi tham chiếu (= &) nhưng điều này có cần thiết với PHP 5 không?

Tôi đã nhận thấy trong tài liệu Joomla, chẳng hạn như JFactory/getSession , rằng các ví dụ sử dụng phép gán theo tham chiếu (=&), thay vì chỉ định đơn giản (=).

$session =& JFactory::getSession();

Đây có phải là lỗi thời hay cố tình bao phủ người dùng PHP 4?

Điều này có cần thiết trong PHP 5 không? Hay có điều gì liên quan đến Joomla mà tôi đã bỏ qua?

12
MrWhite

Điều này đã được sử dụng cho PHP4 lần. Từ PHP5 trở đi các đối tượng được gán bởi tham chiếu, do đó không cần phải làm điều đó một cách rõ ràng.

9
Dmitry Rekun