wake-up-neo.net

Cách tắt đánh dấu ngoặc trong Notepad ++

Làm thế nào để tôi vô hiệu hóa điều này?

enter image description here

7
unknown

Chuyển đến Cài đặt, Trình cấu hình Trình tạo kiểu và thay đổi kiểu "Brace Highlight".

8
Matthew Iselin