wake-up-neo.net

Tôi nên sử dụng phương thức lớp nào cho JDocumentRenderer không dùng nữa>> render ();

Tôi cần hiển thị một mô-đun ở phía quản trị viên bằng cách lấy mô-đun bằng vị trí mô-đun của nó (xem mã bên dưới). Tôi đang gặp lỗi và nghi ngờ khi sử dụng mã:

$renderer = $document->loadRenderer('module');

JDocumentRenderer này không hoạt động trong phiên bản mới nhất của Joomla 3.x. Tôi cũng đã giới thiệu liên kết :

JDocumentRenderer không mở rộng JObject nữa. Bạn không được sử dụng bất kỳ phương thức nào của JObject

Nhưng tôi cần kết xuất mô-đun ...

$modules = JModuleHelper::getModules("dashboard_main");
$document   = JFactory::getDocument();
$renderer   = $document->loadRenderer('module');
$attribs    = array();
$attribs['style'] = 'xhtml';

foreach($modules as $mod){

   // this code is not rendering the module
   echo $renderer->render($mod, $attribs);
 }
3
priya bose

Thay vì JDocumentRenderer bạn nên sử dụng JModuleHelper để kết xuất các mô-đun:

foreach($modules as $mod)
{
   echo JModuleHelper::renderModule($mod, $attribs);
}

Xem phương thức renderModule () .

8
Dmitry Rekun