wake-up-neo.net

Vuốt từ trái sang tìm kiếm (mô hình phân trang iOS) trong ứng dụng iPhone?

Có ví dụ nào về các ứng dụng iPhone sử dụng mô hình phân trang "Vuốt từ trái sang tìm kiếm" từ màn hình chính của iOS không?

Đây là biểu diễn đồ họa của nó: http://bit.ly/a21Tto

2
jeppekruse

Tôi không thể nghĩ ra bất cứ điều gì ngoài đầu, nhưng nên nghĩ về lý do tại sao mô hình đó hoạt động trên màn hình chính của iOS.

Màn hình chính là một danh sách các trang, mỗi trang là một danh sách các biểu tượng. Tìm kiếm là "trang zeroth" có thể hút các mục từ các trang sau và từ các ứng dụng được biểu thị bằng các biểu tượng trên các trang đó.

Đó là lý do tại sao trường tìm kiếm trong các ứng dụng iOS khác thường nằm ở đầu danh sách - đó là "mục danh sách zeroth" và khiến thông tin được hiển thị về các mục theo sau nó.

1
s4y