wake-up-neo.net

Trình chỉnh sửa bản đồ hình ảnh HTML miễn phí cho Windows?

Có ai ở đây biết bất kỳ công cụ miễn phí nào để tạo bản đồ hình ảnh HTML không? Googling dường như chỉ nhận cho tôi các công cụ được trả tiền.

10
Frank Rosario

Bản đồ X là Trình chỉnh sửa bản đồ HTML đẹp, miễn phí. Tuy nhiên, nó được phát hành lần cuối vào năm 2004, vì vậy nó có thể không được cập nhật.

10
George Claghorn

Nếu bạn không phiền khi sử dụng trình tạo dựa trên web, hãy thử http://www.kolchose.org/simon/ajaximagemapcreator/

Tìm thấy nó googling cho "trình tạo bản đồ hình ảnh html" và đã sử dụng nó nhiều lần gần đây để thành công tốt đẹp.

5
kitt

Nguồn mở và một dự án gần đây hơn (sửa đổi lần cuối vào tháng 6 năm 2009) - ImgMap là một dự án dựa trên Adobe AIR. Hoạt động khá tốt.

http://code.google.com.vn/p/imgmap/

2
Raj Rao

Một công cụ miễn phí khác để tạo các Vùng Bản đồ Hình ảnh HTML trực tuyến khá tốt: http: // image map-generator.dariodomi.de

1
Dario