wake-up-neo.net

Mehrstufiges Bootstrap-Navigationsmenü in WordPress

Ich konvertiere eine statische Website, die mit Bootstrap in WordPress erstellt wurde. Hier ist mein Bootstrap Multilevel-Navigationsmenü-Code:

<section class="menuBar">
  <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light" data-toggle="sticky-onscroll">
    <div class="container">
      <button class="navbar-toggler collapsed" type="button" data-toggle="collapse" data-target="#mainNavbar" aria-controls="mainNavbar" aria-expanded="false" aria-label="Toggle navigation">
       <span class="navbar-toggler-icon"></span>
      </button>

      <div class="navbar-collapse collapse" id="mainNavbar" style="">
       <ul class="navbar-nav">
        <li class="nav-item">
         <a class="nav-link" href="#">Home <span class="sr-only">(current)</span></a>
        </li>
        <li class="nav-item dropdown">
         <a class="nav-link dropdown-toggle" href="#" id="navbarDropdown" role="button" data-toggle="dropdown" aria-haspopup="true" aria-expanded="false">Commercial Appliances</a>
         <ul class="dropdown-menu" aria-labelledby="navbarDropdown">
          <li><a class="dropdown-item dropdown-toggle" href="#">Refrigeration</a>
            <ul class="dropdown-menu">
              <li><a class="dropdown-item" href="#">Refrigerators</a></li>
              <li><a class="dropdown-item" href="#">Freezers</a></li>
              <li><a class="dropdown-item" href="#">Walk-in Coolers/Refrigerators</a></li>
              <li><a class="dropdown-item" href="#">Walk-in Freezers</a></li>
              <li><a class="dropdown-item" href="#">Commercial Freezers</a></li>
              <li><a class="dropdown-item" href="#">Commercial Refrigerators</a></li>
              <li><a class="dropdown-item" href="#">Salad Bars</a></li>
              <li><a class="dropdown-item" href="#">Sandwich Coolers</a></li>
              <li><a class="dropdown-item" href="#">Wine Coolers</a></li>
              <li><a class="dropdown-item" href="#">Ice Machines</a></li>
              <li><a class="dropdown-item" href="#">Beer Coolers</a></li>
              <li><a class="dropdown-item" href="#">Kegerators</a></li>
              <li><a class="dropdown-item" href="#">Flower Coolers</a></li>
              <li><a class="dropdown-item" href="#">Remote Condensers</a></li>
            </ul>
          </li>
          <li><a class="dropdown-item dropdown-toggle" href="#">Cooking Equipment</a>
            <ul class="dropdown-menu">
             <li><a class="dropdown-item" href="#">Commercial Ovens</a></li>
             <li><a class="dropdown-item" href="#">Stoves/Ranges</a></li>
             <li><a class="dropdown-item" href="#">Cooktops</a></li>
             <li><a class="dropdown-item" href="#">Convection Ovens</a></li>
             <li><a class="dropdown-item" href="#">Salamander Ovens/Broilers</a></li>
             <li><a class="dropdown-item" href="#">Double Ovens</a></li>
             <li><a class="dropdown-item" href="#">Grills</a></li>
             <li><a class="dropdown-item" href="#">Wall Ovens</a></li>
            </ul>
          </li>
          <li><a class="dropdown-item" href="#">Microwaves</a></li>
          <li><a class="dropdown-item dropdown-toggle" href="#">Griddles</a>
            <ul class="dropdown-menu">
             <li><a class="dropdown-item" href="#">Hot Plates</a></li>
             <li><a class="dropdown-item" href="#">Wok Ranges</a></li>
             <li><a class="dropdown-item" href="#">Warmers</a></li>
             <li><a class="dropdown-item" href="#">Deep Fryers</a></li>
             <li><a class="dropdown-item" href="#">Steam Table</a></li>
            </ul>
          </li>
          <li><a class="dropdown-item dropdown-toggle" href="#">Ice Machines / Ice Makers</a>
            <ul class="dropdown-menu">
             <li><a class="dropdown-item" href="#">Countertop</a></li>
             <li><a class="dropdown-item" href="#">Remote condenser</a></li>
             <li><a class="dropdown-item" href="#">Modular</a></li>
             <li><a class="dropdown-item" href="#">Under counter</a></li>
             <li><a class="dropdown-item" href="#">Water filters</a></li>
            </ul>
          </li>
          <li><a class="dropdown-item dropdown-toggle" href="#">Commercial Dishwashers</a>
            <ul class="dropdown-menu">
             <li><a class="dropdown-item" href="#">Door Type</a></li>
             <li><a class="dropdown-item" href="#">Conveyor Type</a></li>
             <li><a class="dropdown-item" href="#">Under counter</a></li>
             <li><a class="dropdown-item" href="#">Glasswasher</a></li>
             <li><a class="dropdown-item" href="#">High Temperature Dishwashers</a></li>
            </ul>
          </li>
          <li><a class="dropdown-item dropdown-toggle" href="#">Commercial Laundry</a>
            <ul class="dropdown-menu">
             <li><a class="dropdown-item" href="#">Washers</a></li>
             <li><a class="dropdown-item" href="#">Tumble Dryers (Gas/Electric)</a></li>
             <li><a class="dropdown-item" href="#">Coin-operated Washer / Dryer</a></li>
            </ul>
          </li>
          <li><a class="dropdown-item dropdown-toggle" href="#">Ventilation / Exhaust</a>
            <ul class="dropdown-menu">
             <li><a class="dropdown-item" href="#">Commercial Kitchen Hoods</a></li>
             <li><a class="dropdown-item" href="#">Exhaust Fans</a></li>
             <li><a class="dropdown-item" href="#">Direct Drive Fans</a></li>
            </ul>
          </li>
          <li><a class="dropdown-item dropdown-toggle" href="#">Water Heaters</a>
            <ul class="dropdown-menu">
             <li><a class="dropdown-item" href="#">Electric / Gas Tankless Heaters</a></li>
             <li><a class="dropdown-item" href="#">Electric / Gas Tank Heaters</a></li>
            </ul>
          </li>
          <li><a class="dropdown-item dropdown-toggle" href="#">Garbage Disposals</a>
            <ul class="dropdown-menu">
             <li><a class="dropdown-item" href="#">Food Wasters</a></li>
            </ul>
          </li>
         </ul>
        </li>
        <li class="nav-item dropdown">
         <a class="nav-link dropdown-toggle" href="#" id="navbarDropdown" role="button" data-toggle="dropdown" aria-haspopup="true" aria-expanded="false">Residential Appliances</a>
         <ul class="dropdown-menu" aria-labelledby="navbarDropdown">
          <li><a class="dropdown-item" href="#">Refrigerators / Freezers</a></li>
          <li><a class="dropdown-item" href="#">Wine Cooler</a></li>
          <li><a class="dropdown-item" href="#">Ice Makers</a></li>
          <li><a class="dropdown-item" href="#">Washer Machine</a></li>
          <li><a class="dropdown-item" href="#">Gas / Electric Dryer</a></li>
          <li><a class="dropdown-item" href="#">Wall Ovens</a></li>
          <li><a class="dropdown-item" href="#">Double Ovens</a></li>
          <li><a class="dropdown-item" href="#">Ranges</a></li>
          <li><a class="dropdown-item" href="#">Cooktops</a></li>
          <li><a class="dropdown-item" href="#">Microwaves</a></li>
          <li><a class="dropdown-item" href="#">Dishwasher</a></li>
          <li><a class="dropdown-item" href="#">Garbage Disposal</a></li>
          <li><a class="dropdown-item" href="#">Vent Hood</a></li>
         </ul>
        </li>
        <li class="nav-item dropdown">
         <a class="nav-link dropdown-toggle" href="#" id="navbarDropdown" role="button" data-toggle="dropdown" aria-haspopup="true" aria-expanded="false">HVAC</a>
         <ul class="dropdown-menu" aria-labelledby="navbarDropdown">
          <li><a class="dropdown-item" href="#">Split system </a></li>
          <li><a class="dropdown-item" href="#">Minisplit Ductless systems</a></li>
          <li><a class="dropdown-item" href="#">Packaged System</a></li>
          <li><a class="dropdown-item" href="#">Gas / Electric Furnace</a></li>
          <li><a class="dropdown-item" href="#">Heat Pumps</a></li>
          <li><a class="dropdown-item" href="#">Evaporator Coils</a></li>
          <li><a class="dropdown-item" href="#">Thermostat</a></li>
         </ul>
        </li>
        <li class="nav-item dropdown">
         <a class="nav-link dropdown-toggle" href="#" id="navbarDropdown" role="button" data-toggle="dropdown" aria-haspopup="true" aria-expanded="false">Installation</a>
         <ul class="dropdown-menu" aria-labelledby="navbarDropdown">
          <li><a class="dropdown-item dropdown-toggle" href="#">Refrigeration Equipment</a>
           <ul class="dropdown-menu">
             <li><a class="dropdown-item" href="#">Walk-in Cooler Installation</a></li>
             <li><a class="dropdown-item" href="#">Ice Machine</a></li>
           </ul>
          </li>
          <li><a class="dropdown-item" href="#">Cooking Equipment</a></li>
          <li><a class="dropdown-item" href="#">Commercial Dishwashers</a></li>
          <li><a class="dropdown-item dropdown-toggle" href="#">Commercial Laundry</a>
           <ul class="dropdown-menu">
             <li><a class="dropdown-item" href="#">Washers</a></li>
             <li><a class="dropdown-item" href="#">Dryers</a></li>
           </ul>
          </li>
          <li><a class="dropdown-item" href="#">HVAC</a></li>
          <li><a class="dropdown-item" href="#">Ventilation / Exhaust</a></li>
          <li><a class="dropdown-item" href="#">Water Heaters</a></li>
          <li><a class="dropdown-item" href="#">Garbage Disposals</a></li>
         </ul>
        </li>
        <li class="nav-item">
         <a class="nav-link" href="maintenance-programs.php">Maintenance Programs</a>
        </li>
        <li class="nav-item">
         <a class="nav-link" href="contact.php">Contact Us</a>
        </li>
       </ul>
      </div>
      <a class="btn btn-red" href="#">Book Now</a>
     </div>
    </nav>
   </section>

Und es funktioniert gut für mich:  enter image description here 

Aber in WordPress habe ich WP_Bootstrap_Navwalker () für das Navigationsmenü verwendet. Ich habe depth => 3 gesetzt, aber es wird nicht wie erwartet ein mehrstufiges Menü angezeigt. Hier ist mein Code:

<?php
  wp_nav_menu( array(
    'theme_location'  => 'primary',
    'depth'       => 3,
    'container'     => 'div',
    'container_class'  => 'collapse navbar-collapse',
    'container_id'   => 'mainNavbar',
    'menu_class'    => 'navbar-nav',
    'fallback_cb'    => 'WP_Bootstrap_Navwalker::fallback',
    'walker'      => new WP_Bootstrap_Navwalker()
  ) );
?>

Aber es funktioniert nur für Dropdown. Es wird kein Untermenü des Untermenüs angezeigt. Wie kann ich dieses Problem beheben?

 enter image description here 

1
Milan Bastola

Hier etwas Interessantes für dich

SCHRITT 1 Füge ein Skript wie unten im Header ein (es ist immer besser, die Enqueue-Methode zu wählen. Ich brauche jemanden, der mir hilft, das unten stehende Skript in WordPress korrekt einzufügen. Die Abfrage sollte vor dem zweiten Skript ausgeführt werden.>

<script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.7.1/jquery.min.js" type="text/javascript"></script>
<script>
$(document).ready(function () {
$('.dropdown-menu a.dropdown-toggle').on('click', function(e) {
 if (!$(this).next().hasClass('show')) {
  $(this).parents('.dropdown-menu').first().find('.show').removeClass("show");
 }
 var $subMenu = $(this).next(".dropdown-menu");
 $subMenu.toggleClass('show');


 $(this).parents('li.nav-item.dropdown.show').on('hidden.bs.dropdown', function(e) {
  $('.dropdown-submenu .show').removeClass("show");
 });


 return false;
});
});

</script>

SCHRITT 2 Füge das CSS wie folgt hinzu:

.dropdown-submenu {
 position: relative;
}

.dropdown-submenu a::after {
 transform: rotate(-90deg);
 position: absolute;
 right: 6px;
 top: .8em;
}

.dropdown-submenu .dropdown-menu {
 top: 0;
 left: 100%;
 margin-left: .1rem;
 margin-right: .1rem;
}
/* to show the arrow */
.dropdown-submenu a::after {
 transform: rotate(-90deg);
 position: absolute;
 right: 6px;
 top: .8em;
}
.dropdown-toggle a::after{
 transform: rotate(-90deg);
 position: absolute;
 right: 6px;
 top: .8em;
}

SCHRITT 3 Gehen Sie jetzt in die Walker-Klasse: Suchen Sie nach && 0 === $depth und entfernen Sie ihn. Stellen Sie auch sicher, dass
'depth' => 3

Jetzt sollte das Menü der 3. Ebene angezeigt werden. Möglicherweise ist ein zusätzliches CSS erforderlich.

Dies wird in der Kopfzeile addiert:

wp_nav_menu( array(
        'theme_location'  => 'primary',
        'depth'       => 3,
        'container'     => 'div',
        'container_class'  => 'collapse navbar-collapse',
        'container_id'   => 'bs-example-navbar-collapse-1',
        'menu_class'    => 'nav navbar-nav',
        'fallback_cb'    => 'WP_Bootstrap_Navwalker::fallback',
        'walker'      => new WP_Bootstrap_Navwalker(),
      ) );
1